BG-Елхово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540070

BG343, ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО, ул. Сан Стефано № 13, За: инж.Кирил Кирилов, България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88262, E-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com, Факс: 0478 882

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgselhovo.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1538.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Елхово"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44316400

Описание:

Електрически материали
Железарски изделия


Срок за получаване на офертите

17/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Разглеждането на офертите ще се състои на 20.11.2017 г. от 10,00 ч. в сградата на ТП ДГС Елхово ,ул. "Сан Стефано" №13

Дата на изпращане на настоящата информация

09/11/2017  (дд/мм/гггг)