BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-13-112

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101749078

BG413, Административен съд-Благоевград, ул. Тодор Александров 47 ет.3, За: Василка Каламска, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 872684, E-mail: admcourtblg@bl-adc.justice.bg, Факс: 073 872684

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.acbl.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.acbl.bg/?act=20.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

54166 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71315000

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради


Срок за получаване на офертите

15/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата за обществената поръчка ведно с одобрената към нея документация за участие (технически спецификации и друга информация) и образци на документи са публикувани на профила на купувача на Възложителя: http://www.acbl.bg/?act=20 Изискванията за участие в обществената поръчка, включително за изготвяне на офертата се съдържат в обявата и документацията за участие

Дата на изпращане на настоящата информация

08/11/2017  (дд/мм/гггг)