Версия за печат

BG-Белене

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

15-00/162

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413579

BG314, Община Белене, ул. България №35, етаж последен, стая №22, За: Милена Илиева - началник-отдел ЕОЧ; Цветомир Цветанов - гл. експерт Икономическо развитие и обществени поръчки в Община Белене, България 5930, Белене, Тел.: 0658 31061; 0658 34672, E-mail: obshtinabl@gmail.com, Факс: 0658 31062

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://belene.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,12071.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999.99 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2017/2018г. на общинска пътна мрежа в община Белене и улици в гр.Белене” по 5 обособени позиции. В дейностите по зимно пътно поддържане и снегопочистване в община Белене се включват почистването на сняг и опесъчаване (само за определени пътни участъци от общинската пътна мрежа) със съответната техника, осигурена от изпълнителя. Срок за изпълнение на посочените дейности: до 30.04.2018 г. Във връзка с необходимостта от определяне на изпълнители за извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Белене и улици в гр.Белене, през зимния сезон 2017-2018 г., при условията и реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, във вр. чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП, всички заинтересовани лица могат да представят оферта. Заинтересованите лица могат да подават оферта за участие само за една обособена позиция!(чл.46, ал.4 ЗОП) Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица(по см. на §2, т.45 от ДР на ЗОП)не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000, 45233141

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Работи по поддръжане на пътища


Срок за получаване на офертите

16/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Образците за подготовка и представяне на оферта, техническата спецификация, проекта на договор, както и Обявата с подробните указания за подготовката и представяне на офертата, условията за участие, и изисквания за изпълнение на Възложителя са публикувани на интернет-адреса в Профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,12071. Офертите се предвижда да бъдат отворени на 17.11.2017г. в 10.30ч. в сградата на Община Белене в гр. Белене, ул. България №35, етаж последен, заседателна зала №26. Съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни чрез изпращане на информация в съответствие с чл.96, ал.3 от ППЗОП. След изтичане на допълнително дадения срок, възложителя разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой (основание - чл.188, ал.3 ЗОП). Условията и реда за отваряне и разглеждане на офертите, и определянето на изпълнител на обществената поръчка е съгласно чл.97 от ППЗОП. При сключване на договора, определения за изпълнител представя декларация (по образец към документацията за участие) по чл.11 от Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпиране на пари, както и документи за удостоверяване липса на декларираните от него обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 съгласно ал.6 от ЗОП, и във вр. с чл.97, ал.5 от ППЗОП, а също и указани в обявата други документи. Заинтересованите лица имат право да искат писмени разяснения по обявата, при реда и условията на чл.189 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/11/2017  (дд/мм/гггг)