Версия за печат

BG-С.Стара река

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1537

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540065

BG342, Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Стара река, с.Стара река,общ.Сливен,ул.Съби Димитров №1, За: инж.Мария Георгиева, България 8841, С.Стара река, Тел.: 0885 924984, E-mail: dgsstarareka@uidp-sliven.com, Факс: 04552 2163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1537.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

«Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя, за нуждите на ЮИДП ДП ТП ДГС Стара река

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

14/11/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на ценовите оферти:15.11. 2017 год. от 10:00 часа, в административната сграда на ТП ДГС Стара река на адрес: с.Стара река,общ.Сливен,ул.Съби Димитров" №1Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на Глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/11/2017  (дд/мм/гггг)