Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-154

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010011

BG411, Главна дирекция Охрана към Министерство на правосъдието, ул. М-р Г. Векилски № 2, За: Жасмина Монова, Стефан Тасков, България 1309, София, Тел.: 02 9263957; 02 9263948, E-mail: gdohrana@gdo.bg, Факс: 02 8902032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gdo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gdo.bg/orders/o2150/%E2%80%9Edostawka%2c_montaz_i_puskane_w_eksploataciia_na_GPS.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

52500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на GPS – оборудване за служебните автомобили в Главна дирекция „Охрана”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38112100

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)


Срок за получаване на офертите

08/11/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, ул. "М-р Г. Векилски" № 2, ет 3 - деловодство на Главна дирекция "Охрана". При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Документацията на поръчката, образците и проекта на договор се публикуват на профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/10/2017  (дд/мм/гггг)