Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-12-00-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

BG411, Национална агенция за приходите, бул. Княз Александър Дондуков № 52, За: А. Митова, България 1000, София, Тел.: 02 98593028, E-mail: a.mitova@nra.bg, Факс: 02 98593139

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/page?id=302.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

16666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка: „Дизайн, оформление, печат, фотографски услуги и списване на комуникационни издания на НАП”. Предметът на обществената поръчка включва изработването на дизайн, графично оформление, предпечат, печат, доставка, фотографски услуги и списване на комуникационни издания на НАП, както следва: - Външно издание на НАП, което ще съдържа 16 страници и ще се издаде до 4 пъти за периода на договора. Изданието включва следните рубрики: Редакционна статия; Тема на броя; Добри практики; Коментар; Актуално; Рубрикa „Представяме ви“; Новини; - Годишник на НАП, който ще съдържа 40 страници и ще се издаде еднократно за периода на договора; Подробното описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация на поръчката, неразделна част от документацията за поръчка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги


Срок за получаване на офертите

02/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Условия, срок и начин на плащане: Плащанията ще се извършат от ЦУ на НАП, по банкова сметка, посочена от изпълнителя след всеки одобрен и заявен тираж на печатни издания, в срок до 30 дни от получаване на оригинална фактура (във фактурата всеки вид печатно издание от „Ценово предложение“ на избрания изпълнител се посочва на отделен ред), издадена от Изпълнителя и приемо-предавателен протокол за доставените печатни издания, подписани от координатора по настоящата поръчка. Плащането на изработения дизайн на Годишник на НАП се извършва еднократно в срок до 30 дни от получаване на оригинална фактура и документи, удостоверяващи одобрението на дизайна. 2. Срок на договора: Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца от сключване на договора. 3. Максимално допустима стойност за изпълнение на поръчката е 16 666.67 лева без ДДС. Предложената от участника цена за цялостно изпълнение на поръчката не следва да надвишава посочената стойност. В случай че предложената цена за изпълнение надвишава тази стойност, предложението няма да бъде оценявано и класирано. 4. Изпълнителят следва да посочи координиращо лице, което да е на разположение на Възложителя по време на изпълнението през целия срок на договора, в рамките на работните дни, в това число да предостави координати за връзка, а именно: адрес за кореспонденция / електронен адрес (e-mаil) и факс (ако Изпълнителят ще ползва такъв). При необходимост от промяна на координатора и/или на предоставените координати за връзка, Изпълнителят следва да уведоми писмено Възложителя, не по-късно от 3 (три) дни преди нейното реализиране. Оферти се подават в деловодството на ЦУ на НАП, в гр.София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52, до 17.30 ч. на деня, указан в обявата като краен срок. Възложителят удължава срока за получаване на оферти със 3 дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на удължения срок, Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. НАП предоставя достъп по електронен път до обявата и приложенията към нея, съдържащи: 1. Технически спецификации на поръчката; 2. Изисквания за участие; 3. Образец на техническо предложение; 4. Образец на ценово предложение; 5. Проект на договор, 6. Декларации и образци на списъци, които могат да бъдат намерени в досието на поръчката на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел "За НАП", "Профил на купувача", "Събиране на оферти с обява или покана".

Дата на изпращане на настоящата информация

26/10/2017  (дд/мм/гггг)