Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. Дякон Игнатий № 9, За: Соня Дончева - главен експерт в отдел Обществени поръчки, дирекция Стопански дейности и управление на собствеността, България 1000, София, Тел.: 02 9409385, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/845.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69985.04 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на техническа асистенция по проект „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (РИС)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79421000

Описание:

Услуги по управление на проекти, без строителните


Срок за получаване на офертите

02/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (РИС)“, с проектен код 16-5-2-014, еMS код ROBG – 172, съфинансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България.

Друга информация

В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, срокът се удължава със 6 (шест) дни, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/10/2017  (дд/мм/гггг)