Версия за печат

BG-с. Невестино

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261541

BG415, Община Невестино, ул. Вл. Поптомов №17, За: Десислава Карабаджакова, България 2595, с. Невестино, Тел.: 07915-2230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg, Факс: 07915-2210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

19000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Райна Княгиня" с. Невестино, обособени в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – "Доставка на хляб и хлебни изделия по одобрена количествена сметка“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на плодове и зеленчуци по одобрена количествена сметка“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на месни, млечни и други хранителни продукти по одобрена количествена сметка, разпределени в следните групи: "Мляко и млечни продукти"; "Месо и месни продукти", "Риба", "Яйца", "Зеленчукови и плодови консерви" и група "Сладкарски изделия“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15100000, 15200000, 15500000, 15800000, 15810000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия


Срок за получаване на офертите

30/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/10/2017  (дд/мм/гггг)