Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2496

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, Водоснабдяване и канализация ООД Перник, ул.Средец №1, За: Теменужка Малинова, България 2300, Перник, Тел.: 0882 966647, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-pernik.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и печатни изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД-гр. Перник разпределена в две обособени позиции: 1. „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи“. 2.Доставка на печатни изделия“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000

Описание:

Принадлежности за офиса


Срок за получаване на офертите

02/11/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите за участие могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Водоснабдяване и канализацаия ООД Перник www.vik-pernik.eu, в раздел "Профил на купувача".Разглеждането , оценяването и класирането на офертите ще се състои на 03.11.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на Водоснабдяване и канализация ООД Перник, ул." Средец " №11, ет.2

Дата на изпращане на настоящата информация

23/10/2017  (дд/мм/гггг)