Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11390-2876

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), бул. „Цар Борис III“ №136, За: Росалина Инджиева - Директор на дирекция „ИОТМСВО“, България 1618, София, Тел.: 02 9406414, E-mail: rossalina@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.eea.government.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/42_OP.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

49500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на възлагането е осъществяването на дейности по доставка на софтуер и лицензи по проект BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“. В предметния обхват на настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на 2 (два) броя лиценза Oracle Database Standard Edition – Processor“. Максималната пределна стойност за изпълнение на дойностите от обхвата на обособена позиция №1 е 46 500 лв., без ДДС; Обособена позиция №2: „Доставка на Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle for Vmware, V-ESSENT-VS-P0000-00“. Максималната пределна стойност за изпълнение на дойностите от обхвата на обособена позиция №2 е 3 000 лв., без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48213000

Описание:

Софтуерни пакети за повишаване на капацитета на операционната система


Срок за получаване на офертите

23/10/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка се възлагат по Проект BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“, финансиран със средства от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. по Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в Обявата за обществената поръчка и одобрените от Възложителя Указания и образци, публично оповестени и достъпни на Профила на купувача на Възложителя. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на Възложителя, могат да се представят в деловодството на ИАОС, на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136, лично, или от упълномощен от Участника представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба на горепосочения адрес, всеки работен ден между 9:00 ч. и 17:30 ч., най-късно до 17:30 ч. на 20.10.2017 г. 3. Отварянето на офертите, подадени за участие в обществената поръчка ще се проведе от 11:00 ч. на 23.10.2017 г., в административната сграда на ИАОС на горепосочения адрес. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/10/2017  (дд/мм/гггг)