Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД07-0080

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121015056

BG411, Агенция за социално подпомагане, ул. Триадица № 2, За: Гергана Дамянова, България 1051, София, Тел.: 02 8119608, E-mail: pno2@asp.government.bg, Факс: 02 9861198

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Външна оценка за осигуряване на качеството на одитната дейност на дирекция «Вътрешен одит» в Агенция за социално подпомагане“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги


Срок за получаване на офертите

20/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора, но не по- късно от 30.11.2017г. Плащането на издадената фактура ще се извършr централизирано от ЦУ на АСП в срок до 20 календарни дни от приемане на доклада за извършената услуга, но не по-късно от края на бюджетната 2017 г. Съдържанието на офертите се представя в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на АСП, ул. "Триадица" № 2, партер, стая № 4, гр. София. Върху плика се отбелязва изрично: предметът на възлагането по ЗОП; наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. Постъпилите оферти ще бъдат отворени при условията на чл. 97, ал. 3 ППЗОП на 23.10.2017г. от 10:00 часа в административната сграда на АСП, гр. София, ул. "Триадица" №2. Неразделна част от настоящата обява са следните приложения, които са публикувани и са достъпни в електронното досие на обществената поръчка в профила на купувача на официалната интернет - страница на АСП с линк http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva : 1. Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП; 2. Техническа спецификация (Приложение към обявата); 3. Представяне на участник (Приложение към обявата); 4. Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП (Приложение към обявата); 5. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Приложение към обявата); 6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение към обявата); 7. Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за възлагане с обява (Приложение към обявата); 8. Декларация за срок на валидност на офертата (Приложение към обявата); 9. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б “в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Приложение към обявата); 10. Проект на договор (Приложение към обявата).

Дата на изпращане на настоящата информация

13/10/2017  (дд/мм/гггг)