Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-67

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска №1, За: Иван Илиев, България 1040, София, Тел.: 02 9237503, E-mail: I_Iliev@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mjs.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/9aa242fd75783be1f24ef214e2a75814.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на нови пожароизвестителни централи, ремонт на инсталация и датчици и извършване на гаранционна поддръжка“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31625200

Описание:

Системи за алармиране при възникнал пожар


Срок за получаване на офертите

18/10/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявава ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 19.10.2017 г., 14:00 часа в сградата на Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, ет. 5.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/10/2017  (дд/мм/гггг)