Версия за печат

BG-Севлиево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

02.093

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107063552

BG322, Севлиевогаз - 2000 АД, ул. Бор № 4, За: инж. Анетка Брайкова, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 32272, E-mail: office@sevlievogas.eu, Факс: 0675 32273

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sevlievogas.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/sevlievogas-704/proceduri-20-3-zop/a3-0002950.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез покупка при условията на 48 /четиридесет и осем/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично нов автомобил за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

13/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от Закона за обществени поръчки, във връзка с публикувана Обява с изх.№ 02.093 от 02.10.2017г., публикувана под № 9068844 в АОП, е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, тъй като в първоначално определения срок е подадена една оферта. Офертите ще се отварят на 16.10.2017г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на "Севлиевогаз-2000" АД. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на Профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/10/2017  (дд/мм/гггг)