Версия за печат

BG-Кричим

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115837652

BG421, Детска градина Незабравка - гр. Кричим, Република България, обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим бул. Ал. Стамболийски 63, За: Евгения Георгиева Кирчева, България 4220, Кричим, Тел.: 03145-3051, E-mail: odz_nezabravka@abv.bg, Факс: 03145-3051

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nezabravka-krichim.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nezabravka-krichim.com/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Незабравка”, с прогнозна стойност 50 800 /петдесет хиляди и осемстотин/лева без ДДС, разпределени в следните групи: 1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; 3. Хляб и тестени изделия; 4. Пакетирани хранителни продукти и консерви и 5. Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000, 15100000, 15220000, 03142500, 03220000, 15612500, 15300000, 15890000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Пастьоризирано мляко
Кисело мляко
Сирене
Масло
Млечни продукти
Месо и месни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Птичи яйца
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Хлебарски продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти


Срок за получаване на офертите

16/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

09/10/2017  (дд/мм/гггг)