Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9574

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010029

BG411, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА, бул. Ген. Николай Г. Столетов № 21, За: Милена Георгиева, Атанас Чернев, Симона Боянова, България 1309, София, Тел.: 002 8139183; 02 8139184; 02 8139122, E-mail: lop@gdin.bg, Факс: 02 8139107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gdin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.gdin.bg/87e35bc49c86b5c89b7cba9d5d513b48.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка на дисков масив и необходимото прилежащо оборудване, и обучение на служители

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30233141

Описание:

Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)


Срок за получаване на офертите

10/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 11.10.2017 г. в 10:00 часа, в административната сграда на ГДИН с адрес: гр. София 1309, бул. „Ген. Николай Г. Столетов“№ 21. Неразделна част и приложение към настоящата обява е документацията, публикувана в профила на купувача на възложителя. Възложителят предоставя електронен достъп до документацията, както и ще публикува съобщения за хода на възлагането на поръчката и разяснения по документацията за участие, когато такива са поискани, на адреса на Профила на купувача посочен в Раздел I на този документ. Документацията съдържа подробни указания за изготвянето, подаването, разглеждането и оценяването на офертите и за класирането на участниците, проект на договор и реда за сключването му, и образци на документи. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на офертата и да бъде оформена по приложените към документацията образци, като се спазват указанията от текстовете в съдържанието на документа и в забележките. Образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни. Предложената цена за изпълнение на поръчката без ДДС задължително трябва да е по-малка от прогнозната стойност на поръчката. Предложеният гаранционен срок трябва да е май-малко 36 месеца. Исканията за разяснения, когато се подават чрез e-mail да се изпращата с копия до: milena.georgieva@gdin.bg и atanas.chernev@gdin.bg на лицата за контакт Милена Георгиева и Атанас Чернев.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/10/2017  (дд/мм/гггг)