BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21-38-334

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: инж. П. Нелов, инж. Константин Пешев, България 1000, София, Тел.: 02 9220794; 02 9220747, E-mail: k.peshev@mod.bg, Факс: 02 9879693

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2017-007.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

241600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ на парна централа, външен топлопровод и вътрешни отоплителни инсталации - Илиянци на основание на одобрен от Възложителя инвестиционен проект във фаза „технически проект“ по всички части. Целта е обособяване на отоплителната инсталация, в съответствие с нормативните изисквания. Предвижда се водно-помпено отопление с параметри на топлоносителя 90/700С. Топлоносителят ще се осигурява от атмосферен чугунен котел на течно гориво и горивно стопанство от съществуващи горивни резервоари. Вътрешната отоплителна инсталация се изпълнява от пластмасови тръби, петслойни с алуминиева вложка. Отоплителните тела са алуминиеви. Съществуващите отоплителна инсталация с метални тръби, чугунени радиатори и котел ще бъдат демонтирани.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45331000

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации


Срок за получаване на офертите

18/10/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/10/2017  (дд/мм/гггг)