Версия за печат

BG-ЛЕСИДРЕН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760104

BG315, СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН, СТАРА ПЛАНИНА №97, За: ИЛИЯНА БЛЪСКОВА, България 5520, ЛЕСИДРЕН, Тел.: 0884 187546, E-mail: dgslesidren@abv.bg, Факс: 06920 2228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170929UknB8749783.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на материали и услуги, необходими за ремонт на административна сграда в гр.Луковит”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000, 44100000, 45520000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия
Услуги по даване под наем на машини за земни работи, с оператор


Срок за получаване на офертите

06/10/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/09/2017  (дд/мм/гггг)