Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2171

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, Водоснабдяване и канализация ООД Перник, ул. Средец 11, За: Десислава Йорданова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649817, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vik-pernik.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51650 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник в две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на работно облекло и Обособена позиция 2 „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18100000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари


Срок за получаване на офертите

02/10/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
За позиция 2 "Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства" е приложим Проект BG05M9OP001-1.008-1865 "Подобряване условията на труд и оптимизация на работните процеси във "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.Перник

Друга информация

1.Участниците трябва да представят оферта, която да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя.Офертата се подава на български език-на хартиен носител.Към обявата, в раздел „Профил на купувача” от интернет страницата на възложителя www.vik-pernik.eu са предоставени техническа спецификация;образци на документи и проект на договор. 2.Срокът на изпълнение на договора е За обособена позиция 1-дванадесет месеца или до достигане на нормативно установения праг за тази категория доставки. За обособена позиция 2-пет месеца, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1865 „Подобряване условията на труд и оптимизация на работните процеси във „Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Перник” 3.При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. 4.Офертите ще се отварят в Административната сграда на "ВиК" ООД гр. Перник, гр. Перник, ул."Средец" №11 на 03.10.2017г. в 11:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/09/2017  (дд/мм/гггг)