Версия за печат

BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2017-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130072241

BG423, Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД, ул. Болнична 15, За: Стоянка Михайлова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка дезинфектанти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти


Срок за получаване на офертите

05/10/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обект на поръчката са периодични доставки на дезинфектанти съгласно Спецификация на Възложителя за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД за срок от 18 месеца. Всеки участник може да представи само едно предложение, включващо изпълнението на една, няколко или всички номенклатурни единици по приложената Спецификация. Всички условия, изисквания и характеристики за участие са описани подробно в документация на поръчката. От датата на публикуване на настоящата обява пълен достъп до документацията за участие в поръчката, ведно с образци на документи се предоставя в профила на купувача на възложителя на интернет адрес: http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача

Дата на изпращане на настоящата информация

27/09/2017  (дд/мм/гггг)