Версия за печат

BG-Стамболийски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115245280

BG421, Община Стамболийски, ул. Г.С.Раковски № 29, За: Теодора Вълканска, България 4210, Стамболийски, Тел.: 00359 889121201, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 00359 33962308

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://stamb.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://stamb.info/index.php/2014-08-01-08-13-58/101-2014-08-01-08-02-16/31-2014-08-14-07-47-44.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

210000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Рехабилитация на ул."Родопи" гр. Стамболийски - пътно платно и тротоарна настилка

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233222

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка


Срок за получаване на офертите

10/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/09/2017  (дд/мм/гггг)