Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2657

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул.Цар Борис ІІІ №136, За: Евелина Турмакова, България 1618, София, Тел.: 02 9559798, E-mail: e.turmakova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/41_OP.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

9690 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютърно оборудване и цифров фотоапарат“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30210000, 30213100, 30232110, 38651000

Описание:

Машини за обработване на данни (хардуер)
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Лазерни принтери
Фотографски апарати


Срок за получаване на офертите

28/09/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект BG16M1OP002-5.001-0001 "Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време" с бенефициент Изпълнителна агенция по околна среда.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/09/2017  (дд/мм/гггг)