Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2654

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Радослава Шоевска -Ризова, началник на отдел ЛКПХО, България 1618, София, Тел.: 02 8557871, E-mail: shoevska@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.eea.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/40_OP.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

12670 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

КАЛИБРИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Обществената поръчка обхваща предоставянето на услуга по калибриране на технически средства ,използващи се за извършване на измервания/изпитвания в четиринадесет регионални лаборатории (РЛ) и една централна лаборатория ( ЦЛ) към Изпълнителна агенция по околна среда

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50433000

Описание:

Услуги по калибриране


Срок за получаване на офертите

28/09/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация. 2. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща изпълнението на всички дейности от предмета на поръчката. 3. Не се допуска представянето на варианти. 4. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения. 5. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи и документ за учредяване на обединението (заверено копие). 6. Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. 10. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника. Всяка оферта следва да съдържа: 1. Оферта на участника, включващ: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата – по образец; 2. Договор или споразумение за учредяване на обединението (копие) със задължително посочване на представляващия, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – по образец. 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП – по образец. 5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – по образец; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец (ако е приложимо) 8. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 8.1. Заверено копие от сертификат за акредитация 8.2. Заверено копие от заповед за акредитация (за обособени позиции №№ 1 и 3) 8.3. Заверено копие от сертификат за калибриране на еталони или технически средства, посредством които ще се извърши калибрирането на техническите средства на възложителя (за обособени позиции №№ 1 и 3). 9. Техническо предложение, съдържащо: 9.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подписва офертата, не е законният представител на участника; 9.2. Предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по образец; 9.3. Декларация за приемане на условията на приложения проект на договор – по образец; 9.4. Декларация за срока на валидност на офертата – по образец. 10. Ценово предложение – по образец; Участниците следва да представят отделно техническо и ценово предложение за всяка обособена позиция, за която кандидатстват. Възложителят допуска подаването на документите, доказващи съответствието на участника с критериите за подбор, които са еднакви за всички обособени позиции, по които се кандидатства, да бъдат представени в един екземпляр. Възложителят изисква гаранзия от 5% от стойността на договора, ако същата е над 5000 лв.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/09/2017  (дд/мм/гггг)