Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2174

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, ВиК ООД, гр.Перник, ул. Средец №11, За: Десислава Йорданова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649817, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vik-pernik.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Избор на обслужваща банка за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД-гр.Перник и регионалните й структури:Район Перник, Район Радомир, Район Брезник, Район Земен и Район Трън".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66120000

Описание:

Инвестиционни банкови услуги и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

27/09/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Участниците трябва да представят оферта, която да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя.Офертата се подава на български език-на хартиен носител.Към обявата, в раздел „Профил на купувача” от интернет страницата на възложителя www.vik-pernik.eu са предоставени техническа спецификация;образци на документи и проект на договор. 2.Срокът на изпълнение на договора е 12/дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора. 3.При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. 4.Отварянето на офертите ще се извърши в Административната сграда на "ВиК" ООД гр.Перник, гр.Перник, ул."Средец" №11 на 28.09.2017г.-11:00часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2017  (дд/мм/гггг)