Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177061045

BG422, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ – Н.Й.ВАПЦАРОВ, ул.Република №1, За: Найден Геров Толев, България 6300, Хасково, Тел.: 08 82403300, E-mail: dnait@mail.bg, Факс: 08 82403300

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pgssthaskovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pgssthaskovo.com/?page_id=2637..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51940 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ Доставка на оборудване на два специализирани кабинета : кабинет по електрически системи и кабинет по мехатронни системи по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда" модул „Модернизиране на системата на професионалното образование" във връзка с изпълнението на Проект „МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42900000 (FA03)

Описание:

Различни видове машини с общо и специално предназначение (За училища )


Срок за получаване на офертите

18/09/2017 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/09/2017  (дд/мм/гггг)