Версия за печат

BG-с. Голямо Враново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

470

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0005306570087

BG323, Основно училище /ОУ/ Иван Вазов с. Голямо Враново, ул. Хан Аспарух № 29, За: Гюлшен Ебазерова Сарова, България 7070, с. Голямо Враново, Тел.: 08137 2276, E-mail: ou_g.vranovo@abv.bg, Факс: 08137 2276

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://slivopole.bg/ou-g.-vranovo.

Адрес на профила на купувача (URL): http://slivopole.bg/ou-g.-vranovo.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50060.1 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за учебната 2017 – 2018 година, за училище, вкл. училищен стол към ОУ “Иван Вазов”, село Голямо Враново

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

03142500, 03220000, 15100000, 15200000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15870000

Описание:

Птичи яйца
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Хранителни подправки и сосове


Срок за получаване на офертите

18/09/2017 , 09:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на ОУ "Иван Вазов", с. Голямо Враново - с. Голямо Враново, ул. "Хан Аспарух" № 29. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/09/2017  (дд/мм/гггг)