Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1-2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104525135

BG321, Свищовска професионална гимназия Алеко Константинов, ул. Искър 19, За: инж. Веска Николова, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60812, E-mail: lps_svishtov@abv.bg, Факс: 0631 60816

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pglps-svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pglps-svishtov.com/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50160 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Специализиран превоз на деца и ученици от с. Козловец, с. Алеково, с. Морава и с. Драгомирово за СПГ „Алеко Константинов“ - гр. Свищов и обратно за всеки присъствен ден на учебната 2017/2018г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

11/09/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/09/2017  (дд/мм/гггг)