Версия за печат

BG-Септември

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9600-31

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 0359 35617777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 0359 35617779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/131-96-00-31-17.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр.Ветрен, община Септември”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45230000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти


Срок за получаване на офертите

15/09/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 18.09.2017 г. от 09:00 часа в Заседателната зала на Община Септември.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/08/2017  (дд/мм/гггг)