Версия за печат

BG-Ракитово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-253

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351795

BG423, община Ракитово, ул.Иван Клинчаров №57, За: инж.Светлана Василева - главен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защита на потребителите, България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakitovo.info/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

43290 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на въглища за нуждите на община Ракитово за периода от 01.10.2017г. до 30.04.2018г. Подлежащите на доставка въглища следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва: - въглища от Донбас; - Калоричност 6500 - 7200 kcal/kg; - Влажност не повече от 5 %; - Пепелно съдържание не повече от 7 %; - Размери 25-50mm; - в чували по не повече от 40 кг./чувал. - Необходими прогнозни количества: А) ДГ „Митко Палаузов” гр. Ракитово - 8 ( осем ) тона; Б) ДГ „Малина Тодорова” гр. Ракитово – 35 ( тридесет и пет ) тона; В) ДГ „Славейче” гр. Костандово – 25 (двадесет и пет ) тона; Г) Общинска администрация – Ракитово – 40 (четиридесет ) тона; Д) ДЦДУ ”Св.Стилян” гр.Ракитово – 4 ( четири ) тона; Е) ДГ „3-ти март” с.Дорково - 5 ( пет ) тона. Посочените количества са прогнозни такива и необвързващи за Възложителя- могат да бъдат намалени в зависимост от нуждите на детските и социалните заведения на територията на община Ракитово. Възложителят няма задължение да заяви за доставка на избрания Изпълнител пълния размер на така посочените прогнозни количества. Всяка една доставка се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на възложителя и изпълнителя. Доставката на количествата ще се осъществява в пет дневен срок от датата на заявката на възложителя. Доставките ще се осъществяват франко складовата база на територията на Община Ракитово. Доставките се извършват само в работни дни и в рамките на работното време на съответния обект, но не по-късно от 16:00 часа. Общото прогнозно количество за доставка на въглища за отопление е 117 т. за периода от 01.10.2017г. до 30.04.2018г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09111100

Описание:

Въглища


Срок за получаване на офертите

07/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2. Административни сведения/Образец №2/; при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.; 3. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №5/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 7. Декларация от членове на обединение /Образец №7/; 8. Техническо предложение /Образец №8/; 9.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №9/; 10. Ценово предложение /Образец № 10/; 11. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №11/; 12. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №12/. 13. Участниците в поръчката следва да докажат, че притежават правото да продават въглища на територията на Република България съгласно действащото българско законодателство – представя се копие от удостоверение за регистрация съгласно чл.57а, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове за извършване на сделки с въглища. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Ракитово, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/08/2017  (дд/мм/гггг)