Версия за печат

BG-Ракитово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-246

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351795

BG423, община Ракитово, ул.Иван Клинчаров №57, За: Виолета Сивкова - главен специалист ИК, България 4640, Ракитово, Тел.: 0889 472585, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakitovo.info/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

91808.69 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Ракитово – част от средна зона – ул.“Вела Пеева““.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


Срок за получаване на офертите

12/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2. Административни сведения/Образец №2/; при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 3. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/; 7. Декларация от членове на обединение /Образец №8/; 8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №13/; 9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/. 10. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на строителя– копие от удостоверение и валиден талон към него; 11. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" – копие от застраховката; 12. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката /Образец №12/; 13. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“. 14. Копие от сертификат за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“. 15. Техническо предложение /Образец №9/; 16.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/; 17.Декларация за срока на валидност на офертата /Образец №14/; 18.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд /Образец №15/; 19. Ценово предложение/ Образец № 11/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, критериите за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Ракитово, посочен в настоящата информация. На избрания изпълнител ще бъдат възлагани за изпълнение строителни работи до размера на осигурените средства в бюджета на община Ракитово съгласно капиталовата програма на община Ракитово за 2017г. /съгласно капиталовата програма на община Ракитово за 2017г. са осигурени средства в размер на 68 332 лв. с ДДС/. При осигуряване на допълнителни средства до размера на посочената от възложителя прогнозна стойност на поръчката и съобразно остойностената от избрания изпълнител количествена сметка, ще бъдат възложени за изпълнение и останалите видове и количества СМР за изпълнението на строежа.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/08/2017  (дд/мм/гггг)