BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

568

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121267370

BG411, Върховен административен съд, бул. Александър Стамболийски № 18, За: Красимира Георгиева - експерт обществени поръчки, България 1301, София, Тел.: 02 9404387, E-mail: K.Georgieva@sac.justice.bg, Факс: 02 9404286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sac.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sac.justice.bg/bg/pages/bg/buyer- profile.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

28451 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката включва изработване на акцидентни печатни материали – деловодни съдебни книги, съдебни документи на химизирана хартия,изработване на папки за образуване на административни дела, печатни бланки и формуляри по утвърдени от Възложителя образци и подвързване на печатни издания , което се извършва ежемесечно и при необходимост, след направена писмена заявка от упълномощени от Възложителя лица, и е разделен на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изработване на акцидентни материали“; Обособена позиция № 2: „Подвързване на печатни издания“, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. Видовете акцидентни материали и печатни издания по обособените позиции са подробно описани в Техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22100000, 22800000

Описание:

Печатни книги, брошури и диплянки
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон


Срок за получаване на офертите

07/09/2017 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188,ал.2 ще бъде удължен срока за получаване на оферти с най-малко 3 дни,когато в първоначално опредления срок за получаване на оферти, са получени по-малко от три оферти. Допълнителна информация за процедурата може да бъде намера в Профила на купувача на ВАС на интернет адрес www.sac.justice.bg/pages/bg/procedures

Дата на изпращане на настоящата информация

25/08/2017  (дд/мм/гггг)