Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

565

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121267370

BG411, Върховен административен съд, бул. Александър Стамболийски № 18, За: Красимира Георгиева, България 1301, София, Тел.: 02 9404387, E-mail: K.Georgieva@sac.justice.bg, Факс: 02 9404286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sac.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40488 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществената поръчка е с предмет доставка на канцеларски материали, за нуждите на Върховния административен съд“ по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 –„ Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности “; Обособена позиция № 2 – „Доставка на копирна хартия“; Обособена позиция № 3- „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП“. Поръчката има за цел да осигури доставката на канцеларски материали,офис принадлежности и копирна хартия за нуждите на Върховния административен съд. Изискванията, посочени в техническите спецификации, са задължителни за спазване при изготвяне на офертите. Неспазването на изискванията, включително минималните, посочени в техническите спецификации, ще доведе до отстраняване на участник.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199000, 30192000, 39263000

Описание:

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Принадлежности за офиса
Офис принадлежности


Срок за получаване на офертите

07/09/2017 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188,ал.2 ще бъде удължен срока за получаване на оферти с най-малко 3 дни,когато в първоначално опредления срок за получаване на оферти, са получени по-малко от три оферти. Допълнителна информация за процедурата може да бъде намера в Профила на купувача на ВАС на интернет адрес www.sac.justice.bg/pages/bg/procedures

Дата на изпращане на настоящата информация

25/08/2017  (дд/мм/гггг)