Версия за печат

BG-Кюстендил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

90-00-40

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201515

BG415, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ул. Демокрация №44, вх.Б, За: д-р Сашо Христов Котев, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 559700, E-mail: kiustendil@nhif.bg, Факс: 078 559733

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1200.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Кюстендил"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31531000, 31680000, 31530000, 44411000, 44520000

Описание:

Осветителни крушки
Електрически принадлежности и аксесоари
Части за лампи и осветителни уреди
Санитарни изделия
Брави, ключове и панти


Срок за получаване на офертите

28/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:30 на 28.08.2017г.. Отварянето на оферти ще се извърши на 29.08.2017г. от 11,00 ч. в сградата на РЗОК гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" №44, вх.Б, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/08/2017  (дд/мм/гггг)