Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

988

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, бул. Цар Освободител № 123, За: Даниела Митева - заместник - кмет, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.obshtina_ihtiman.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&obj_id=479.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

19500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел «Домашен социален патронаж» на община Ихтиман по проект «Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман» по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020, Операция тип 3 «Осигуряване на топъл обяд», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 - 3.002 «Осигуряване на топъл обяд -2016-2019» съгласно Техническа спецификация - Приложение №2

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

04/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
«Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман» по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020, Операция тип 3 «Осигуряване на топъл обяд», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 - 3.002 «Осигуряване на топъл обяд -2016-2019»

Друга информация

Дата, място и час на отваряне на офертите: 05.09.2017г. в административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, бул. "Цар Освободител" № 123, Заседателна зала, IV етаж, 14:00 часа. На отварянето на офертите имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/08/2017  (дд/мм/гггг)