Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9066914

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG412, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: инж. П. Нелов, инж. Райна Рашкова, България 1092, София, Тел.: 02 9220794; 02 9220745, E-mail: r.rashkova@mod.bg, Факс: 02 9879693

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2017-006.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка представлява ремонтни и строителни работи за поддържане в изправност на асфалтобетоновата настилка на пистата за излитане и кацане и пътеките за рулиране и поддържане на бетоновата настилка на местостоянките за самолети.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45235000

Описание:

Строителни и монтажни работи на самолетни писти, писти за излитане и кацане, стоянки за самолети


Срок за получаване на офертите

28/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2017  (дд/мм/гггг)