Версия за печат

BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

007

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852957

BG332, Община Шабла, ул. Равно поле № 35, За: Арх. Татяна Нейкова, Ивелина Димитрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 4204

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.shabla.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.info-m.eu/shabla/?cat=92.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

12500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработване на инвестиционен проект за обект: Реконструкция на ул. "П. Българанов" и площад "Червено знаме", гр. Шабла в пешеходна зона.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране


Срок за получаване на офертите

29/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Основната цел на проекта е да се подобри привлекателността на града и качеството на живота чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти. Конкретни цели: Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, създаване на обновена градска среда чрез иновативни нови предложения; Подобряване и увеличаване на зелената система в централната част на града; Реконструиране и рехабилитиране на елементи на уличната мрежа за създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия; Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им; Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично/парково осветление. Създаване на единство между различните елементи на градската среда – нови и съществуващи. Да отговаря на допустимите дейности по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г. Проектът засяга територия, представляваща терен с обща площ 18 659 кв. м.; представляващ част от ПИ 83017.502.2050, ПИ 83017.502.2054, ПИ 83017.502.2060, ПИ 83017.502.2000, ПИ 83017.502.2063 съгласно определения обхват в приложената извадка. Проектът следва да отговаря на предвижданията на действащия застроителен план на централна градска част на гр. Шабла. Проектът във фаза Работен проект следва да се съобрази напълно с изискванията за кандидатстване по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. и да съдържа следните проектни части: Архитектура; Конструктивна (при необходимост); Електрическа; ВиК; Паркоустройство и благоустройство; Геодезическа; Пътна и организация на движението; Пожарна Безопасност; Проектно-сметна документация – Количествено-стойностна сметка. Водещия проектант е по част Архитектурна. Стойността на предвидените СМР не трябва да надвишава левовата равностойност на 1 200 000 евро без включен ДДС. Проектът да се разработи, така че да дава възможност за етапна реализация на СМР, като всеки един от етапите да бъде със самостоятелна КСС, която да не надвишава левовата равностойност на 400 000 евро без включен ДДС. Площите, предназначени за асфалтиране да бъдат отделени в самостоятелен етап. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Отварянето на офертите ще се извърши на 04.09.2017 г. от 14:00 ч. в административната сграда на община Шабла, ет. 2, малка заседателна зала, находяща се в град Шабла на ул. „Равно поле” № 35

Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2017  (дд/мм/гггг)