Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103194223

BG331, Основно училище Георги Сава Раковски, пайон Приморски кв. Чайка, За: Димитър Димитров, България 9010, Варна, Тел.: 052 302359, E-mail: ou_gsrakovski@abv.bg, Факс: 052 302359

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ourakovski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ourakovski.com/bg/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

23612.42 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на учебници и учебни помагала за II и VI клас за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции: Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Анубис -Булвест” ООД Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсан Едюкейшън – Лонгман“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22112000

Описание:

Училищни учебници


Срок за получаване на офертите

23/08/2017 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/08/2017  (дд/мм/гггг)