Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000452849

BG421, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов № 16, За: Христо Андонов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 65141, E-mail: karavelov.ad@abv.bg, Факс: 0331 65141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.petkokaravelov.asenovgrad-bg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.petkokaravelov.asenovgrad-bg.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

17410 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от II и VI клас в ОУ „Петко Каравелов” гр. Асеновград за учебната 2017/2018 г. в пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: Учебници и учебни помагала на издателство „Просвета-София” АД, „Просвета Плюс“ ЕООД, „Просвета Азбуки“ ЕООД; Обособена позиция № 2: Учебници и учебни помагала на издателство „Булвест 2000” ООД, „ИКАнубис“ ООД, „Клет България“ ООД ; Обособена позиция № 3: Учебници и учебни помагала на издателство „Бит и техника” ООД ; Обособена позиция № 4: Учебници и учебни помагала на издателство „Педагог 6” (СД „Педагог 6-Делев, Луизова и с-ие”); Обособена позиция № 5: Учебници и учебни помагала на издателство „Домино“ ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22470000, 22472000

Описание:

Учебници
Образователни учебници


Срок за получаване на офертите

22/08/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие е публикувана на сайта на училището.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/08/2017  (дд/мм/гггг)