Версия за печат

BG-Средец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056878

BG341, Община Средец, пл.България №8, За: адв. Ирина Камбурова, България 8300, Средец, Тел.: 05551 6996, E-mail: info@sredets.bg, Факс: 05551 7725

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sredets.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sredets.bg/publicOrders.php.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали, консумативи за офис техника и зареждането им съобразно нуждите на Община Средец, включително за нуждите на прогррами и проекти, финасирани от ЕСФ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

24/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 25.08.2017г Час: 14:00 Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в зала 202 на Община Средец, находяща се в гр. Средец, пл. „България“ № 8. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/08/2017  (дд/мм/гггг)