Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДАЕУ-3580

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Силвия Митева, България 1000, София, Тел.: 02 9492428, E-mail: smiteva@e-gov.bg, Факс: 02 9498787

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://e-gov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/174.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

33333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71620000, 71241000

Описание:

Услуги, свързани с анализи
Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ


Срок за получаване на офертите

21/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПИЛОТНА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ“ № BG05SFOP001-1.002, ДОГОВОР № BG05SFOP001-1.002-0015-C01/04.05.2017 г., ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Друга информация

Целта на обществената поръчка е да бъдат извършени следните услуги: -Детайлно проучване и анализ на добрите практики в международен план на реализираните и въведени до момента дистанционни гласувания по електронен път в други държави; -Разработване на конкретни препоръки към българската система за дистанционно електронно гласуване, които ще бъдат реализирани при изпълнението на дейност 2 от проекта; -Организиране и провеждане на 2-дневно събитие в гр. София за 70 участници, с провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване. Цялата документация към поръчката, включваща обява, приложения, проект на договор и техническа спецификация, е достъпна в профила на купувача на интернет страницата на ДАЕУ на електронен адрес: http://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/174 Минималните изисквания, на които трябва да отговаря офертата на участника, са подробно описани в Техническата спецификация и обявата за събиране на оферти, находящи се в Профила на купувача на интернет страницата на ДАЕУ: http://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/174 Един участник може да подаде само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертите. Отварянето на офертите ще се състои на 22.08.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Държавна агенция "Електронно управление", гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/08/2017  (дд/мм/гггг)