Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-203

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Климент Охридски, № 8, За: Донка Симеонова – юрисконсулт, отдел ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/129.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

12144.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: "Доставка на канцеларски материали за ТУ - София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)". Договорът ще бъде сключен за срок до 12 месеца или до изчерпване на стойността на договора, сключен с избрания изпълнител. Доставката ще се извършва на части по заявка от съответното звено/програма/проект/договор, посочено във всяка колона на Техническата спецификация/Приложението към ценовата оферта. Срокът за доставка на канцеларски материали е до 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на получена заявка от страна на Възложителя. Във всяка заявка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва вида и броя на канцеларските материали, както и данните за фактуриране. Доставяните канцеларски материали трябва да бъдат: нови и неупотребявани, да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им и да отговарят на Европейските стандарти за съответния вид продукт (ако има такива приложими за него). Конкретните доставки трябва да са съпроводени задължително с декларация от изпълнителя (свободен текст) за произхода, собствеността и качеството на доставяните стоки.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199500, 30197220, 22814000, 22813000, 22817000, 30145100

Описание:

Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия
Кламери
Кочани с квитанции
Счетоводни книги
Бележници с отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета
Ролки за калкулатори


Срок за получаване на офертите

24/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Посочените в Техническата спецификация материали за нуждите на ПРОЕКТ DASpace се финансират по ПРОЕКТ DASpace DTP1-146-1.2 "Отворени иновации за повишаване на предприемаческите умения и публично-частното партньорство в региона на река Дунав".

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, учебен блок 1, ет.3, каб.1317 - Деловодство, ТУ – София. Офертите ще бъдат отворени на 28.08.2017 г. в 11:00 часа в гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, Технически университет – София, учебен блок № 1, етаж 2, кабинет 1242.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/08/2017  (дд/мм/гггг)