Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-202

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Климент Охридски, № 8, За: Донка Симеонова – юрисконсулт, отдел ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/128.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48016.75 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”, по обособени позиции: • Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за ТУ– София» • Обособена позиция 2 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“ Договорът ще бъде сключен за срок до 12 месеца или до изчерпване на стойността на договора, сключен с избрания изпълнител. Доставката ще се извършва на части по заявка от съответното звено/програма/проект/договор, посочено във всяка колона на Техническата спецификация/Приложението към ценовата оферта на всяка обособена позиция. Срокът за доставка на канцеларски материали е до 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на получена заявка от страна на Възложителя. Във всяка заявка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва вида и броя на канцеларските материали, както и данните за фактуриране. Доставяните канцеларски материали трябва да бъдат: нови и неупотребявани, да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им и да отговарят на Европейските стандарти за съответния вид продукт (ако има такива приложими за него). Конкретните доставки трябва да са съпроводени задължително с декларация от изпълнителя (свободен текст) за произхода, собствеността и качеството на доставяните стоки.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30192125, 30192121, 30192124, 30192100, 30192133, 30197320, 30197100, 37822300, 30199000, 30199230, 30194220, 30191400, 30192130

Описание:

Принадлежности за офиса
Маркери
Химикалки
Химикалки от тип флумастер
Гуми за триене
Острилки за моливи
Телбод машинки
Телчета за телбод, карфици, кабърчета
Тебешири
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Пощенски пликове
Чертожно фолио
Устройства за унищожаване на документи
Моливи


Срок за получаване на офертите

24/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Посочените в Техническите спецификации материали за нуждите на ПРОЕКТ DASpace се финансират по ПРОЕКТ DASpace DTP1-146-1.2 "Отворени иновации за повишаване на предприемаческите умения и публично-частното партньорство в региона на река Дунав".

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, учебен блок 1, ет.3, каб.1317 - Деловодство, ТУ – София. Офертите ще бъдат отворени на 28.08.2017 г. в 10:00 часа в гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, Технически университет – София, учебен блок № 1, етаж 2, кабинет 1242.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/08/2017  (дд/мм/гггг)