Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880291

BG321, Национална агенция за приходите - ТД на НАП Велико Търново, пл. Център № 2, ст. 106, За: Р. Радев, В. Парчева, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 617219; 062 62617246, E-mail: v.parcheva@ro04.nra.bg, Факс: 062 625987

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nap.bg/news?id=3349.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

7000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на външни гуми за служебните автомобили на ТД на НАП Велико Търново, офисите, попадащи в териториалния й обхват и Дирекция ОДОП Велико Търново.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34351100

Описание:

Външни гуми за леки автомобили


Срок за получаване на офертите

24/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача" на официалния сайт на Национална агенция за приходите - www.nap.bg. Офертите се подават на адрес на ТД на НАП Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Център” № 2, ст. 106. Заседанието на назначената от възложителя комисия ще се проведе на 28.08.2017г. в 11:00 часа - в административната сграда на ТД на НАП в гр.Велико Търново на пл. „Център” № 2, стая 210 /заседателна зала/.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/08/2017  (дд/мм/гггг)