Версия за печат

BG-с. Венец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120126

BG333, СИДП ТП ДЛС ПАЛАМАРА, ул. Кирил и Методий № 17, За: Мария Димитрова, България 9751, с. Венец, Тел.: 05343 2049, E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg, Факс: 05343 2047

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlspalamara.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlspalamara.sidp.bg/zop/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на работно облекло за работници в ТП „ДЛС Паламара

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло


Срок за получаване на офертите

17/08/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

09/08/2017  (дд/мм/гггг)