Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, „Български пощи“ ЕАД, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, За: Ваня Чорбаджийска, България 1700, София, Тел.: 02 9493188, E-mail: V.Chorbadzhiyska@BGPOST.BG, Факс: 02868-7011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на самокопирна хартия – до 20 тона за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199120

Описание:

Самокопирна хартия


Срок за получаване на офертите

10/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят в една непрозрачна опаковка – съдържаща документите посочени от Възложителя и протокол за представени мостри в СП „Българска филателия и нумизматика“, от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя: гр. София 1700, район „Студентски", ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл. 31. Място на отваряне на офертите: [……] Получените оферти ще се отварят на първия работен ден след изтичане срока за получаване на оферти, от 14:00 часа, в София, „Български пощи“ ЕАД, Централно управление, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, зала 212. Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/08/2017  (дд/мм/гггг)