Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-195

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG421, Технически университет - София, бул. Св. Кл. Охридски № 8, За: Донка Симеонова – юрисконсулт, отдел ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/127.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

166666.18 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извършване на строително монтажни работи в Трети учебен корпус на Филиала на ТУ – София в град Пловдив". Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на договор за изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, необходими за подобряване на експлоатационните условия в сградата находяща се в град Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ 8.Сградата е паметник на културата - недвижима културна ценност с категория „местно значение" в границите на Историческа зона „Филипопол – Тримонциум-Пловдив“ – Система от улични ансамбли по ул. „Иван Вазов“ и ул. „Цанко Дюстабанов“, деклариран с писмо №395/13.02.1985 г. на НИПК, като недвижим архитектурно-строителен паметник на културата. Обектът попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство и като такъв е обявен с протокол No5/22.05.2000 г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата и утвърден от министъра на културата. В рамките на настоящата обществена поръчка се третира смяната на дървената дограма с пет камерна PVC, по детайл със стъклопакет по чертежи приложени към документацията за участие. Предвижда се полагането на мразоустойчив гранитогрес на терасата, над съблекалните на физкултурния салон. Всички изпълнени дейности трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

21/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, учебен блок 1, ет.3, каб.1317 - Деловодство, ТУ – София. Офертите ще бъдат отворени на 22.08.2017 г. в 11:00 часа в гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, Технически университет - София, Учебен блок 1, етаж 2, кабинет 1242.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/08/2017  (дд/мм/гггг)