Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-32

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска №1, За: Иван Илиев, България 1040, София, Тел.: 02 9237503, E-mail: i_iliev@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.justice.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/38edb226d98b703e7b404a3541f9b920.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

46300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Сканиране и прикачване на документи към Автоматизирана информационна система (АИС)“ по обособени позиции: обособена позиция 1: „Сканиране и прикачване на документи към АИС „Българско гражданство“ и обособена позиция 2: „Сканиране и прикачване на документи към АИС „Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ)“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79999100

Описание:

Услуги по сканиране


Срок за получаване на офертите

09/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявава ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 10.08.2017 г., 14:00 часа, Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/08/2017  (дд/мм/гггг)