Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-157

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201431

BG413, Районна здравноосигурителна каса - Благоевград, пл.георги измирлиев №1, За: Ана Йорданова Рашкова - Иванова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 88300420, E-mail: blagoevgrad@nhif.bg, Факс: 0773 88300413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/1103.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Благоевград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

09/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част към обявата са техническите изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/1103

Дата на изпращане на настоящата информация

02/08/2017  (дд/мм/гггг)