Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

02/12-00-197

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201446

BG341, Национална здравноосигурителна каса, чрез РЗОК - Бургас, парк Езеро, За: Иван Иванов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 806675, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1121.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2916.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала на РЗОК - Бургас от служба по трудова медицина

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

08/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удъжен до 17.00 ч. на 08.08.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 09.08.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на РЗОК - Бургас, адрес: гр. Бургас, парк Езеро

Дата на изпращане на настоящата информация

02/08/2017  (дд/мм/гггг)