BG-Елхово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540070

BG343, ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство Елхово, ул. Сан Стефано № 13, За: инж. Николай Ат. Мишинев, Бутан 8700, Елхово, Тел.: 0359 047888262, E-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com, Факс: 0359 047888

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgselhovo.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1297.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на доставчик на постелен инвентар, покривки, завеси и др. за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

19200000

Описание:

Текстил и свързани с него изделия


Срок за получаване на офертите

10/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 11.08.2017 г. от 11,00ч. в административната сграда на ТП ДГС Елхово.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/07/2017  (дд/мм/гггг)