Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. Дякон Игнатий № 9, За: Иван Станчев-директор на дирекция Поддръжка, строителство и ремонт, Летище София ЕАД, България 1000, София, Тел.: 02 9372678, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/736.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

73333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Строително-ремонтни работи - Правителствена ВИП-А зала, Летище София“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45442180, 45261420, 45432130

Описание:

Работи по пребоядисване
Хидроизолационни работи на покривни конструкции
Работи по полагане на други подови настилки


Срок за получаване на офертите

14/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с 3(три) дни, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. Обявата и приложенията към нея са публикувани и в профила на купувача на "Летище София" ЕАД, раздел "Събиране на оферти с обява/Публични покани".

Дата на изпращане на настоящата информация

28/07/2017  (дд/мм/гггг)